องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
language ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
group ฝ่ายบริหาร
(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายก อบต.ลาดงา
(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายก อบต.ลาดงา
(นายนพดล พบวารี)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นายนพดล พบวารี)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นายประสาร ศรีนาค)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นายประสาร ศรีนาค)
รองนายก อบต.ลาดงา
(นางดวงกมล มงคลแท้)
เลขานุการนายก อบต.ลาดงา
(นางดวงกมล มงคลแท้)
เลขานุการนายก อบต.ลาดงา
account_box ฝ่ายสภา-อบต
(นางรัชนี เยี่ยมสถาน)
ประธานสภา อบต.
(นางรัชนี เยี่ยมสถาน)
ประธานสภา อบต.
(นายสมบัติ เชยบุบผา)
รองประธานสภา อบต.
(นายสมบัติ เชยบุบผา)
รองประธานสภา อบต.
(นายโสภณ เกิดพรธรรม)
เลขานุการสภา อบต.
(นายโสภณ เกิดพรธรรม)
เลขานุการสภา อบต.
(นายสนั่น กิจวาศน์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นายสนั่น กิจวาศน์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นางสาลี่ ถวายทรัพย์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นางสาลี่ ถวายทรัพย์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
(นายเชิญ ควรถนอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายเชิญ ควรถนอม)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
(นายธนาธิป พงษ์รื่น)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
(นายธนาธิป พงษ์รื่น)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
(นายเสริม ไตรพัฒน์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นายเสริม ไตรพัฒน์)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นางสมบัติ เกิดพรธรรม)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นางสมบัติ เกิดพรธรรม)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
(นางอมลณัฐ เกิดปัญญา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นางอมลณัฐ เกิดปัญญา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นางประดับ มงคลรูป)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นางประดับ มงคลรูป)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
(นายสมศักดิ์ บัวผัน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นายสมศักดิ์ บัวผัน)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นางสมใจ การสมทบ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นางสมใจ การสมทบ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
(นายยอดชาย พบบุบผา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
(นายยอดชาย พบบุบผา)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
(- ว่าง -)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
(- ว่าง -)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
(นางจำลอง สิทธิจิรวัฒนกุล)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นางจำลอง สิทธิจิรวัฒนกุล)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นายปรีชา ยิ่งยวด)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นายปรีชา ยิ่งยวด)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
(นายทองหล่อ ปานดี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
(นายทองหล่อ ปานดี)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
account_box ผู้บริหาร
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวธนานิษฐ์ อัครอำพรพงศ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวธนานิษฐ์ อัครอำพรพงศ์)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาววรรณวิสา เข็มทอง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาววรรณวิสา เข็มทอง)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนากุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนากุล
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางแสงเทียน ไตรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางแสงเทียน ไตรนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางวรวลัญช์ แสงศร
ผู้ดูแลเด็ก
นางวรวลัญช์ แสงศร
ผู้ดูแลเด็ก
นายจำนอง ศรีชมภู
คนงานประจำรถขยะ
นายจำนอง ศรีชมภู
คนงานประจำรถขยะ
นายเดือน ยินดีขันธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายเดือน ยินดีขันธ์
คนงานประจำรถขยะ
นายมีชัย มูลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายมีชัย มูลศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ
ภารโรง
นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ
ภารโรง
นางสาวสาลี ธรรมจิตร
ภารโรง
นางสาวสาลี ธรรมจิตร
ภารโรง
นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร
คนงานทั่วไป
นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางนภาวรรณ โมทย์ทาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางนภาวรรณ โมทย์ทาง
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางวนิดา พึ่งวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวนิดา พึ่งวิเศษ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวปรางทอง แสงเจือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปรางทอง แสงเจือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายจิรวัฒน์ ไตรพืช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายจิรวัฒน์ ไตรพืช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุภชัย สัมพันธมิตร
คนงานทั่วไป
นายสุภชัย สัมพันธมิตร
คนงานทั่วไป
นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์
คนงานทั่วไป
นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์
คนงานทั่วไป
นายสมชาย ยิ่งบำรุง
คนสวน
นายสมชาย ยิ่งบำรุง
คนสวน
account_box พนักงานส่วนตำบล
(นางกำไร บุญยิ่ง)
บุคลากร
(นางกำไร บุญยิ่ง)
บุคลากร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา