language ข้อมูลการติดต่อ

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
verified_user พันธกิจ-Mission

พันธกิจ,,

(๑)พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสุขภาพพลานามัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

(๖) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๗) ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๘) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร

25 กรกฎาคม 2562
พันธกิจ-Mission

พันธกิจ,,

(๑)พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน

(๒) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสุขภาพพลานามัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ

(๖) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๗) ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๘) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๙) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร

25 กรกฎาคม 2562

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางสมบัติ ยิ่งยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา