องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยว
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค์กร
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค์กร
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค

verified_user พันธกิจ-Mission
พันธกิจ (๑)พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสุขภาพพลานามัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๔) ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ (๖) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗) ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน (๘) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๙) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
พันธกิจ-Mission
พันธกิจ

(๑)พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสุขภาพพลานามัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๔) ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ (๖) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗) ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน (๘) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๙) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
place ข้อมูลหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย 1.1 นายปรีชา ยิ่งยวด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 1.2 นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 1.3 นางอารี ศรีนิล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 2.1 นายพชรพล คงทน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 1 2.2 นายโสภณ เกิดพรธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 2 2.3 นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 3 2.4 นางอารี ศรีนิล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 4 2.5 นายสุรพล เกิดปัญญา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 5 2.6 นายสุวรรณ บัวผัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 6 2.7 นายไพรวัลย์ พบบุบผา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 7 2.8 นายปรีชา ยิ่งยวด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 8 2.9 นายสำเริง ถวายทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 9 3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย 3.1. นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.2 นายนพดล พบวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.3 นายประสาร ศรีนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.4 นางดวงกมล มงคลแท้ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.5 นายทองใบ ยิ่งยง ที่ปรึกษานายกฯ 3.6 กำนันอำนวย ยิ่งยง ที่ปรึกษานายกฯ 3.7 นายอำนวย สุคนธมัต ที่ปรึกษานายกฯ 3.8 นายวันชัย ดนตรี ที่ปรึกษานายกฯ 3.9 ดร.แสงทอง บุญยิ่ง ที่ปรึกษานายกฯ 4. รายได้ประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 27,000,000 บาท แยกเป็น รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 292,000 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 14,708,000 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 12,000,000 บาท (1) การรวมกลุ่มของประชาชน - กลุ่มพลังแผ่นดิน 1 กลุ่ม - กลุ่มพัฒนาการกีฬาตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 13 กลุ่ม - กลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มสตรีระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มเยาวชนระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา 8 กลุ่ม - กลุ่มเกษตรกรระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม (2) จุดเด่นของพื้นที่ พื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกและประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก มี ลำคลอง ลำราง สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตร ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โดยยึดหลักพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริในพระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบลลาดงา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสนาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่าง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 29 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ไกลเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย ทิศใต้ ติดต่อตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา เนื้อที่ มีพื้นที่ประมาณ 16.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,250 ไร่ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมประมาณ 9,100 ไร่ พื้นที่ตั้งบ้านเรือนและอื่นๆ ประมาณ 1,150 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ สภาพเดิมเป็นดินเหนียว และบางส่วนเป็นดินทรายมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะแก่การเพาะปลูก ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเป็นฤดูน้ำหลากจะมีระดับน้ำสูงกว่าปกติ มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียลจำนวนหมู่บ้าน แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประชากร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,403 คน แยกเป็นชาย 1,654 คน /หญิง 1,749 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,106 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 207.50 คน/ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร/คน รวม/คน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (ปกติ) ชาย/คน หญิง/คน 1 บ้านคลองตะเคียน 84 111 108 219 นายนิพนธ์ กิจวาศน์ 2 บ้านย่านซื่อ 97 122 134 256 นายจตุรงค์ มงคลสังข์ 3 บ้านมาบศาลา 153 168 163 331 นายสนม สาตะโยธิน 4 บ้านหมู่ตาล 93 122 132 254 นายสุภชัย สัมพันธมิตร 5 บ้านไผ่ขวาง 128 179 209 388 นายศุภัคโชค ยิ่งยงค์ 6 บ้านหนองโน 131 215 198 413 ว่าที่ร้อยตรี มนตรี ยิ่งยง(กำนัน) 7 บ้านรางเสาธง 136 172 215 387 นายสุวิทย์ เย็นประเสริฐ 8 บ้านหมู่ใหญ่ 162 245 274 519 นายอุกฤษณ์ ยิ่งยวด 9 บ้านคลองมอญ 126 210 243 453 นายประเสริฐศักดิ์ เยี่ยมญาติ รวม 1,110 1,544 1,694 3,220 ที่มาข้อมูล: งานทะเบียนราษฎร์อำเภอเสนา ณ เดือนมกราคม 2565 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม(ทำนา)/อาชีพรอง คือ รับจ้าง คิดเป็น - เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 70 % - รับจ้าง 15 % - ค้าขาย 10 % - อื่นๆ 5 % และมีกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้ - กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเกษตร มีสมาชิก 128 คน - กลุ่มอาชีพสาน ตะกร้าด้วยเชือกปอ มีสมาชิก 11 คน - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า มีสมาชิก 5 คน - กลุ่มเครื่องประดับ-พวงกุญแจที่ระลึก มีสมาชิก 8 คน - กลุ่มขนมไทยกระยาสารท มีสมาชิก 5 คน - กลุ่มอาชีพค้าขาย มีสมาชิก 32 คน - กลุ่มอาชีพทำนา มีสมาชิก 23 คน - กลุ่มอาชีพทำโบว์ มีสมาชิก 61 คน หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ลาดงา - มีร้านค้า 35 ร้าน - มีห้องเช่า/หอพัก 2 แห่ง - มีปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง - มีปั้มน้ำมันหลอด 1 แห่ง - มีปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ 2 แห่ง การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ขยายโอกาส 1 แห่ง) - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง คือ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา สาธารณสุข มีสถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดงา จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง หมู่ที่ 1-9 ตำบลลาดงา 3. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ง.ศักยภาพทางการคลัง (ช่วงสามปีย้อนหลัง) ปีงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง คงเหลือสิ้นปี 2554 18,121,754.81 14,290,517.88 3,831,236.93 2555 16,489,262.55 12,581,393.83 3,907,868.72 2556 18,750,258.48 12,813,637.69 5,936,620.79
ศักยภาพในตำบล ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (1) จำนวนบุคลากร(ปัจจุบัน) จำนวน 24 คน - พนักงานส่วนตำบล(สำนักปลัด อบต.) จำนวน 5 คน - พนักงานส่วนตำบล(กองคลัง) จำนวน 4 คน - พนักงานส่วนตำบล(กองช่าง) จำนวน 1 คน - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 8 คน - ปริญญาตรี จำนวน 10 คน - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ข้อมูลอื่นๆ มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 150 คน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 2 รุ่น จำนวน 43 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 48 คน - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) จำนวน 5 คน - ชมรมผู้สูงอายุตำบลลาดงา จำนวน 385 คน - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.) จำนวน 18 คน - กองทุนพัฒนาบาบาทสตรีตำบลลาดงา จำนวน 14 คน - สภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดงา จำนวน 18 คน
ข้อมูลหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย 1.1 นายปรีชา ยิ่งยวด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 1.2 นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 1.3 นางอารี ศรีนิล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 2. สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 2.1 นายพชรพล คงทน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 1 2.2 นายโสภณ เกิดพรธรรม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 2 2.3 นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 3 2.4 นางอารี ศรีนิล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 4 2.5 นายสุรพล เกิดปัญญา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 5 2.6 นายสุวรรณ บัวผัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 6 2.7 นายไพรวัลย์ พบบุบผา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 7 2.8 นายปรีชา ยิ่งยวด สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 8 2.9 นายสำเริง ถวายทรัพย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เขต 9 3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประกอบด้วย 3.1. นางสมบัติ ยิ่งยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.2 นายนพดล พบวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.3 นายประสาร ศรีนาค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.4 นางดวงกมล มงคลแท้ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา 3.5 นายทองใบ ยิ่งยง ที่ปรึกษานายกฯ 3.6 กำนันอำนวย ยิ่งยง ที่ปรึกษานายกฯ 3.7 นายอำนวย สุคนธมัต ที่ปรึกษานายกฯ 3.8 นายวันชัย ดนตรี ที่ปรึกษานายกฯ 3.9 ดร.แสงทอง บุญยิ่ง ที่ปรึกษานายกฯ 4. รายได้ประมาณการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวนทั้งสิ้น 27,000,000 บาท แยกเป็น รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง 292,000 บาท รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้ 14,708,000 บาท เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 12,000,000 บาท (1) การรวมกลุ่มของประชาชน - กลุ่มพลังแผ่นดิน 1 กลุ่ม - กลุ่มพัฒนาการกีฬาตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาชีพ 13 กลุ่ม - กลุ่มสตรีระดับหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มสตรีระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มเยาวชนระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนระดับหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มผู้ใช้น้ำประปา 8 กลุ่ม - กลุ่มเกษตรกรระดับตำบล 1 กลุ่ม - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 9 กลุ่ม - กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม (2) จุดเด่นของพื้นที่ พื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูกและประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจาก มี ลำคลอง ลำราง สามารถนำน้ำมาใช้ในการเกษตร ซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร โดยยึดหลักพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระราชดำริในพระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ได้รับการยกฐานะ จากสภาตำบลลาดงา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสนาไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่าง จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 29 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ไกลเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย ทิศใต้ ติดต่อตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา เนื้อที่ มีพื้นที่ประมาณ 16.4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 10,250 ไร่ เป็นพื้นที่ เกษตรกรรมประมาณ 9,100 ไร่ พื้นที่ตั้งบ้านเรือนและอื่นๆ ประมาณ 1,150 ไร่ ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่เป็นทุ่งนากว้างใหญ่ สภาพเดิมเป็นดินเหนียว และบางส่วนเป็นดินทรายมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายสายเหมาะแก่การเพาะปลูก ประมาณเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเป็นฤดูน้ำหลากจะมีระดับน้ำสูงกว่าปกติ มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียลจำนวนหมู่บ้าน แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และเป็นหมู่บ้านอยู่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ประชากร มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,403 คน แยกเป็นชาย 1,654 คน /หญิง 1,749 คน จำนวนหลังคาเรือน 1,106 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 207.50 คน/ตารางกิโลเมตร หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ประชากร/คน รวม/คน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (ปกติ) ชาย/คน หญิง/คน 1 บ้านคลองตะเคียน 84 111 108 219 นายนิพนธ์ กิจวาศน์ 2 บ้านย่านซื่อ 97 122 134 256 นายจตุรงค์ มงคลสังข์ 3 บ้านมาบศาลา 153 168 163 331 นายสนม สาตะโยธิน 4 บ้านหมู่ตาล 93 122 132 254 นายสุภชัย สัมพันธมิตร 5 บ้านไผ่ขวาง 128 179 209 388 นายศุภัคโชค ยิ่งยงค์ 6 บ้านหนองโน 131 215 198 413 ว่าที่ร้อยตรี มนตรี ยิ่งยง(กำนัน) 7 บ้านรางเสาธง 136 172 215 387 นายสุวิทย์ เย็นประเสริฐ 8 บ้านหมู่ใหญ่ 162 245 274 519 นายอุกฤษณ์ ยิ่งยวด 9 บ้านคลองมอญ 126 210 243 453 นายประเสริฐศักดิ์ เยี่ยมญาติ รวม 1,110 1,544 1,694 3,220 ที่มาข้อมูล: งานทะเบียนราษฎร์อำเภอเสนา ณ เดือนมกราคม 2565 อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม(ทำนา)/อาชีพรอง คือ รับจ้าง คิดเป็น - เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 70 % - รับจ้าง 15 % - ค้าขาย 10 % - อื่นๆ 5 % และมีกลุ่มอาชีพต่างๆ ดังนี้ - กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเกษตร มีสมาชิก 128 คน - กลุ่มอาชีพสาน ตะกร้าด้วยเชือกปอ มีสมาชิก 11 คน - กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า มีสมาชิก 5 คน - กลุ่มเครื่องประดับ-พวงกุญแจที่ระลึก มีสมาชิก 8 คน - กลุ่มขนมไทยกระยาสารท มีสมาชิก 5 คน - กลุ่มอาชีพค้าขาย มีสมาชิก 32 คน - กลุ่มอาชีพทำนา มีสมาชิก 23 คน - กลุ่มอาชีพทำโบว์ มีสมาชิก 61 คน หน่วยธุรกิจในเขต อบต.ลาดงา - มีร้านค้า 35 ร้าน - มีห้องเช่า/หอพัก 2 แห่ง - มีปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง - มีปั้มน้ำมันหลอด 1 แห่ง - มีปั้มน้ำมันหยอดเหรียญ 2 แห่ง การศึกษา - โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง (ขยายโอกาส 1 แห่ง) - โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง - ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง - ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง สถาบันและองค์กรทางศาสนา มีศาสนสถาน จำนวน 1 แห่ง คือ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา สาธารณสุข มีสถานพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดงา จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 3 ตำบลลาดงา 2. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 9 แห่ง หมู่ที่ 1-9 ตำบลลาดงา 3. อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
ง.ศักยภาพทางการคลัง (ช่วงสามปีย้อนหลัง)

ปีงบประมาณ รายรับจริง รายจ่ายจริง คงเหลือสิ้นปี 2554 18,121,754.81 14,290,517.88 3,831,236.93 2555 16,489,262.55 12,581,393.83 3,907,868.72 2556 18,750,258.48 12,813,637.69 5,936,620.79
ศักยภาพในตำบล

ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล (1) จำนวนบุคลากร(ปัจจุบัน) จำนวน 24 คน - พนักงานส่วนตำบล(สำนักปลัด อบต.) จำนวน 5 คน - พนักงานส่วนตำบล(กองคลัง) จำนวน 4 คน - พนักงานส่วนตำบล(กองช่าง) จำนวน 1 คน - พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 8 คน - พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน 8 คน - ปริญญาตรี จำนวน 10 คน - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน : ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ข้อมูลอื่นๆ

มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น จำนวน 150 คน - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) 2 รุ่น จำนวน 43 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) จำนวน 48 คน - อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ(อผส.) จำนวน 5 คน - ชมรมผู้สูงอายุตำบลลาดงา จำนวน 385 คน - คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล(กพสต.) จำนวน 18 คน - กองทุนพัฒนาบาบาทสตรีตำบลลาดงา จำนวน 14 คน - สภาเด็กและเยาวชนตำบลลาดงา จำนวน 18 คน