องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance Agreemet:PA) และการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด : โครงการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น หลักสูตร การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ( Performance Agreemet:PA) และการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยะฐานะข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีวิเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบุคคลของราชการครูพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าใจในลำดับขั้นตอนการดำเนินการด้านเอกสารในการยื่นแบบประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ได้เข้าใจในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานและวิธีการให้คะแนนการประเมินตามตัวชี้วัด ในแบบประเมินตามที่ ก.กลาง กำหนด และเข้าใจมาตรฐานและเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการทางการศึกษาของท้องถิ่น
ผู้โพส : admin