ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ( ๗ วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ) จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง