ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จำนวน ๒ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ วันทำการ และ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง