ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ วันทำการ และ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ วันทำการ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง