ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง