ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๘๓ พระนครศรีอยุธยา เพื่อซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง