ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดงา บ้านมาบศาลา รายละเอียดตามใบประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบล ลาดงา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง