ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๒-๖๑๘๓ พระนครศรีอยุธยา เพื่อทำการซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในรถ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง