ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง