ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง