ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง