ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ(โซล่าเซลล์) ทางสาธารณะภายในตำบลลาดงา หมู่ที่ 1-9 จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง