ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการประชุมสัมมนาเลิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล และการจัดทำแผนชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง