องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box ฝ่ายบริหาร
นางสมบัติ ยิ่งยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 0819478580
นายนพดล พบวารี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นายประสาร ศรีนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นางดวงกมล มงคลแท้
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายปรีชา ยิ่งยวด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นางอารี ศรีนิล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นายพชรพล คงทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 1
นายโสภณ เกิดพรธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 2
นายสุรพล เกิดปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 5
นายสุวรรณ บัวผัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 6
นายไพรวัลย์ พบบุบผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 7
นายสำเริง ถวายทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 9
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนันทา ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายบรรพต สังข์ศรี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวชลธิชา อนุรักษ์มนตรี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนกุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกัลยา คล้ายสุริยา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางสาวรัญญา สนธิพร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
(-ว่าง-)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางนภาวรรณ โมทย์ทาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
(นางวนิดา พึ่งวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวปรางทอง เกตุนาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายอดุลย์ สถาพร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองช่าง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นางสาววรุณา รอดสันเทียะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายสุทิน เชยชิด)
คนงานทั่วไป
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน
account_box พนักงานส่วนตำบล
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคล