องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box ฝ่ายบริหาร
นางสมบัติ ยิ่งยง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 0819478580
นายนพดล พบวารี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 0952253631
นายประสาร ศรีนาค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 0865280501
นางดวงกมล มงคลแท้
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 0812998054
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายปรีชา ยิ่งยวด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
นางอารี ศรีนิล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
นายพชรพล คงทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 1
โทร : 035789361
นายโสภณ เกิดพรธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 2
โทร : 035789361
นายสุรพล เกิดปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 5
โทร : 035789361
นายสุวรรณ บัวผัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 6
โทร : 035789361
นายไพรวัลย์ พบบุบผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 7
โทร : 035789361
นายสำเริง ถวายทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 9
โทร : 035789361
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
โทร : 0814342118
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035789361
นางสุนันทา ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035789361
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035789361
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035789361
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 035789361
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 035789361
(-ว่าง-)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนกุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 035789361
(นางสาวกัลยา คล้ายสุริยา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035789361
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 035789361
(นางสาวรัญญา สนธิพร)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 035789361
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 035789361
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 035789361
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035789361
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
โทร : 035789361
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
โทร : 035789361
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป
โทร : 035789361
account_box กองคลัง
(นางสุนันทา ศรีโพธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 035789361
(นางนภาวรรณ โมทย์ทาง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ
โทร : 035789361
(นางวนิดา พึ่งวิเศษ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 035789361
(นางสาวฤทัยรัตน์ เกิดปัญญา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 035789361
(นางสาวปรางทอง เกตุนาค)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 035789361
(นางสาวเสาวรัตน์ สังข์วงศ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 035789361
(นายอดุลย์ สถาพร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035789361
account_box กองช่าง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 035789361
(นางสาววรุณา รอดสันเทียะ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 035789361
(นางสาวขนิษฐา ไตรย์ลักษณ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035789361
(นายสุทิน เชยชิด)
คนงานทั่วไป
โทร : 035789361
(นางสาวสมรวม ยินดีขันธ์)
คนงานทั่วไป
โทร : 035789361
(นายสมชาย ยิ่งบำรุง)
คนสวน
โทร : 035789361
account_box พนักงานส่วนตำบล
(นางกำไร บุญยิ่ง)
บุคลากร
โทร : 035789361