องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายปรีชา ยิ่งยวด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นายเกรียงศักดิ์ แก่นเฟื่อง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นางอารี ศรีนิล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
นายพชรพล คงทน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 1
นายโสภณ เกิดพรธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 2
นายสุรพล เกิดปัญญา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 5
นายสุวรรณ บัวผัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 6
นายไพรวัลย์ พบบุบผา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 7
นายสำเริง ถวายทรัพย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา เขตที่ 9