องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายบรรพต สังข์ศรี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวชลธิชา อนุรักษ์มนตรี)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนกุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวกัลยา คล้ายสุริยา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางสาวรัญญา สนธิพร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป