องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box สำนักปลัด
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา
โทร : 035789361
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย)
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 035789361
(นางกำไร บุญยิ่ง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 035789361
(นางสาวณัฏยา เกิดนาวี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 035789361
(-ว่าง-)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(นางสาวอิสราภรณ์ สิทธิจิรวัฒนกุล)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 035789361
(นางสาวกัลยา คล้ายสุริยา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 035789361
(นายไพรัตน์ ฤกษ์สงเคราะห์)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 035789361
(นางสาวรัญญา สนธิพร)
ผู้ดูแลเด็ก
โทร : 035789361
(นายจำนอง ศรีชมภู)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 035789361
(นายเดือน ยินดีขันธ์)
คนงานประจำรถขยะ
โทร : 035789361
(นายมีชัย มูลศรี)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 035789361
(นางสาวอุบลวรรณ การสมทบ)
ภารโรง
โทร : 035789361
(นางสาวสาลี ธรรมจิตร)
ภารโรง
โทร : 035789361
(นางสาวสุปราณี รอดเพ็ชร)
คนงานทั่วไป
โทร : 035789361