language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 22
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน