องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(-ว่าง-)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ กลาง
(นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา ระดับ ต้น
นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์ชัย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุนันทา ศรีโพธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรัชนีย์ ยิ่งยง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง