language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 78
verified_user พันธกิจ-Mission
พันธกิจ
(๑)พัฒนาการคมนาคมให้มีความสะดวก ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน (๒) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น (๓) ส่งเสริม สนับสนุน ด้านสุขภาพพลานามัย และเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๔) ให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๕) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ (๖) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗) ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน (๘) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๙) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน