language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 72
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค์กร
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน