language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-3578-9361 โทรสาร 0-3578-9361ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 43
verified_user จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(๑) การคมนาคมสะดวกสบาย จากการก่อสร้าง และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (๒) ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (๓) ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลยาเสพติด (๔) การดูแลให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๕) ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พืชผลทางการเกษตรได้มาตรฐาน (๖) ประชาชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดี (๗) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (๘) ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง ปราศจากภาระหนี้สิน (๙) บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน