องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา language ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
verified_user จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
(๑) การคมนาคมสะดวกสบาย จากการก่อสร้าง และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (๒) ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น (๓) ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลยาเสพติด (๔) การดูแลให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ (๕) ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น พืชผลทางการเกษตรได้มาตรฐาน (๖) ประชาชนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ดี (๗) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (๘) ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง ปราศจากภาระหนี้สิน (๙) บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ